Youth Arts in the Parks Registration Form - Kreyol

Main Page Content

Pwogram Atistik pou Jenn yo nan Pak

(Youth Arts in the Parks)

Yon Eksperyans Atistik ki aksesib pou "Tout Timoun Sanzeksepsyon"

Vin patisipe nan Klib atistik oswa Ekspresyon kreyatif la!

Se pou konplete yon fòm anrejistreman pou chak elèv k ap patisipe nan pwogram lan.


ENSKRIPSYON FÈMEN KOUNYE-A

Si ou ta rinmen pou nou ajoute non ou nan lis Pwogram Atistik pou Jenn yo nan Pak pou ou resevwa enfòmasyon enskipsyon nan lavni, klike isit la.

POU KI MOUN: Timoun ak jenn ki gen andikap ak sa ki pa gen andikap, de 6 a 17 an*
*nou envite jenn ki gen andikap e ki gen jiska 22 zan daj

KI SA LI YE: Amize w, fè zanmi, fè aktivite atistik, itilize imajinasyon w!

KI KOTE:

  • LA VIZYÈL: Camp Matecumbe, 13841 SW 120 Street, Miami
  • LA VIZYÈL: Highland Oaks Park, 20300 NE 24 Avenue, Miami
  • MOUVMAN KREYATIF AK EKSPRESYON: Miller Drive Park, 5510 SW 94 Court, Miami
  • TEYAT / ENPWOVIZASYON : African Heritage Cultural Arts Center, 6161 NW 22 Avenue, Miami

KI LÈ:

  • Oryantasyon: 10 am, 16 septanm, 2017
  • Kou yo: 9:00 am – 11 am, Lèsamdi: 23 septanm - 9 desanm 2017
  • Abouti Evènman: Egzibisyon / Pèfòmans / Resepsyon: 3-5pm, samdi, 16 desanm 2017

Ponktyalite, prezans ki konsistan ak patisipasyon trè enpòtan nan pwogram sa a!
Elèv ki gen prezans pafè ap resevwa rekonesans espesyal ak prim!


Enfòmasyon: Se Miami-Dade County Department of Cultural Affairs ak Miami-Dade County Parks, Recreation and Open Spaces Disability Services, an kolaborasyon avèk Arts for Learning/Miami k ap prezante pwogram Atistik pou Jenn yo nan Pak la (Youth Arts in the Parks). Pwogram Atistik pou Jenn yo nan Pak la (Youth Arts in the Parks) se yon pwogram atistik konpreyansif a karaktè sosyal pou timoun ak jenn ki gen andikap ak sa ki pa gen andikap. Pwogram amizan ak edikatif sa a anseye timoun ki gen tout abilite, sou la vizyèl oswa sou ekspresyon kreyatif nan yon milye sosyal, e se pwofesyonèl atistik/pwofesè la, enstriktè sètifye ak ekspè nan domèn andikap k ap dirije pwogram lan. Li pa nesesè pou gen eksperyans pou patisipe nan pwogram lan. Elèv k ap patisipe yo dwe moun ki abite nan Konte Miami-Dade.

Pa gen anpil plas! N ap aksepte anrejistreman yo sou baz premye moun ki soumèt aplikasyon se yo n ap sèvi anvan. Lè w soumèt yon fòm anrejistreman sa pa garanti w yon plas nan pwogram lan.

N ap aksepte sèlman fòm anrejistreman ki ranpli okonplè epi tou ki soumèt ak peman an plen.

Pri Pwogram la:
Premye timoun - $30, Frè/Sè - $15 *
* Pri pwogram la enklizif pou yon sesyon chak semèn, pou 11 semèn, AKI T-shirt, pwomnad, abouti evènman: se yon valè konbine nan plis pase $400!

Dat limit pou anrejistreman:
Se pou nou resevwa tout fòm anrejistreman yo disi lendi 4 septanm 2017, pou konsiderasyon an priyorite.

Pou anrejistre: Se pou w ranpli fòm enskripsyon ki anba a anvan dat ki dat limit epi soumèt peman an plen pou chak elèv k ap patisipe nan pwogram nan. Wap resevwa konfimasyon enskripsyon w ak enstriksyon peman yo nan yon imèl soti nan Arts for Learning yon semèn apre ou fin soumèt fòm enskripsyon an, imèl yo ap soti nan lòd yo te resevwa yo a.

Pou plis enfòmasyon, tanpri, kontakte:  Sheena Sang nan Arts for Learning (305) 576-1212 / Sheena@a4lmiami.org.


 

ezanp: XXX-XXX-XXXX